ELeST MeCLiSi


https://i1.wp.com/www.imanhakikatleri.com/swf/images/uzay.jpg

Evet, şimdi
ezelin billur sinesinde alev alev yanan, nur nur parlayan ve idraklerin her
noktasında soluyan bir beste vardı:
– ELESTÜ BİRABBİKÜM (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?)
Bütün varlıklar
enfüslerinden ve âfaklarından onları saran bu müthi
ş
ilâhi sevda bestesi ile sarsılıyordu. Ve her
şey sanki sonsuz bir hazzın doyulmaz
ate
şinde kavruluyor ve eriyordu.
Sonra bu haz, müthi
ş bir haşyete
döndü.
Ve sonra varlıkların, boyutların, ruhların sonsuz sahillerinde mecaller
tükeniverdi. Dayanılmaz güzelliklerin mekânları zerre zerre alevlenmi
ş
gibi bu muhte
şem nağmenin sırrında eridi.
Bu müthi
ş emir öylesine kudretliydi ki, sanki her varlığın
içinde yeni bir an yaratıyor
,

SONRA DA SUSAN HER NOKTAYI MEKÂNDAN SİLİYORDU.

Varlıkların özünde ışıklar
tek tek sönüyor, sonsuz yokluklara dönüyordu.
şüncelere mecâl veren idraklerin özünde bile yalnız bu ilâhi
sevde emri çınlıyordu:
– ELESTÜ BİRABBİKÜM (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?)
O ana kadar yalnız
seyredilen ve ya
şanan güzellikler, sanki şimdi
HAY
Sırrı ile canlanmı
ş, dile gelmiş,
bu ilâhi emir
şeklinde yansımıştı.
şünce ve idrâkin mekânlarında her varlık, ilâhi san’atın binbir
parlayı
şını görüyor, seziyor, yaşıyor; fakat o ilâhi emrin
dalgalarına dayanmaya mecâl bulamıyordu…
Çünkü tüm varlıklar idrak mekânlarında bu sedâdan ba
şka
dayanacak, tutunacak mecâl bulup, cevap verecek bir nokta bulamıyordu. Her
varlı
ğın özünde, bir çıkış imkânı, esrarlı bir kurtuluş
umudu titre
şiyor;

FAKAT KİMSE BU MEÇHİL NOKTAYI BULAMIYORDU.
Evren tümüyle bu
emrin ihti
şamı ile dopdoluydu. Ruhlar bile sığınıp
soluyacak bu meçhul noktayı sezememi
şti.
Ve sonra tüm varlıklar mecalsız kül yı
ğınları gibi solmaya başladı.
Boyutlar cücele
şti, sonra yavaş
yava
ş dürülmeye başladı. Mekânlar birbirinden hayal
gibi uzakla
şıyordu. Yalnız gönüllerin en uzak noktalarında BİR NİYAZ TİTREŞİYORDU.
Evet, belki de belli belirsiz bu niyaz dı
şında herşey
soluyor, tükenip bitiyordu.
Bu pani
ğin nedeni, varlıkların kendi mekânlarında tutunacak bir
nokta aramaları idi.
SANKİ BU İLÂHİ EMRE CEVAP VEREBİLMEK İÇİN HER EŞYA NEFS PERDESİNDE BİR MECALE SIĞINMAK ÇABASINA DÜŞŞTÜ.

Bu ise gerçekte bir BENLİK ÇIKMAZI
idi.

Halbuki evren, enfüs ve âfakı ile mekânın her noktasında ilâhi güzellik ve
kudretle dolu idi. Ve
BENLİK bu
andan itibaren

KENDİNE AYRI BİR MEKÂN ARAMAK, KİMLİK ARAMAK GAFLETİNİ TEMSİL EDİP DURUYOR…
Ezelin solgun
çehresinde birdenbire bir mûcize do
ğdu. Sonsuz mekânlarda yeni bir aşk
na
ğmesi raksetti. Yepyeni bir güzelliğin hayat
veren câzibesi tutu
şuverdi.
– BELî (evet) RABBİMİZSİN.
Bu SIR, Fahr-i
Kâinat Efendimiz’in kalbinden co
şup gelivermişti.
Bu hamd seli, evreni yeniden taptaze bir hazza bo
ğdu. Sanki
sonsuz güzelliklerin kapanmaya yüz tutan goncası yeniden açılıverdi.
KİMDİ EZELİN SİNESİNDE BU SEDÂ NAKŞI, KİMDİ BU GÜZELLER GÜZELİ?
K
İ
MDİ EVRENLERİ TÜKENMİŞLİKTEN KURTARAN BU HAMD SELİNİN SIRRI?
Hamd ihtişamı
içinde kullu
ğun en muhteşem noktasında evreni saran bu niyaz,
perde perde gönüllerde titre
şen umutları alevledi. Ona en yakın
olanlardan, (suya atılan ta
şdan doğan halkalar
gibi) halka halka
(BELÎ) niyazları yükseldi. Ruhlar, tek tek
yeni do
ğan yıldızlar gibi bu ışıklardan mecâl bulup parladılar. Ve
evren Fahr-i Kâinat gönlünde bir gonca gibi açılıverdi.
Fahr-i Kâinat Efendimizin âlemlere mecal veren (Belî) hamdine en yakından
katılanlar, mânâ âleminin kendine has pırıl pırıl yıldızlarıdır. Bu ruhlar
zaman düzlemine ı
şınlanırken, Efendimizin mutluluk çağına
hususi surette monte edilmi
ştir. İkinci bölümde dünya hayatlarını
izleyece
ğimiz bu islam yüceleri, Elestte Efendimize yakınlık
derecesi açısından muhte
şem raks halkalarını temsil
etmektedir.
İç içe iki dalga halinde nakşolan
bu yüceleri iki ayrı fazda görürüz.
Elestte, Efendimize en yakın niyazların temsilcilerinde, birinci halkada
Efendimize sıhriyet yakınlı
ğı olanları görüyoruz.
Bu ilk halkanın merkezinden dı
şa doğru dizisi Hz HATİCE ve Hz FÂTIMA annemizden başlar. Efendimiz bu diziyi bize
tanıtmak için “ÂL
İÂB” formülünü vermiştir.
Yani bu iki annemize ilâveten
Hz ALİ, Hz HÜSEYİN, Hz HASAN, ve Hz MUHSİN… Bu
dalganın raks devamı Ehl-i Beyt’le devam eder. Efendimize yakın hamd
niyazlarının bir ba
şka halkası ise ilk müslümanları
temsil etmektedir.

Bu halkada Hz ZEYD, Hz EBU BEKİR, Hz ÖMER, Hz ŞEYMA, Hz BİLÂL, Hz RUKAYE, Hz. CAFERİ TAYYAR, Hz AMMAR, Hz.OSMAN, Hz ÂİŞE, Hz SÜMEYYE, Hz NESİBE, Hz VEYSEL KARANİ, Hz SAAD ve Hz DIHYE de vardır.
Ve bu halkalar içiçe devam ederek ba
şta Efendimizin muhterem Anne ve
Babaları
Hz AMİNE, Hz ABDULLAH olmak üzere diğer ashab-ı güzini temsil eder.
Sonraki halkalar â
şıkları, velîleri, Peygamberleri
sıralar. Mü’minler de net olarak bu halkaların daha sonraki rakslarında
mevcuttur.
Ve tüm varlıklar kullu
ğun sonsuz zevkine erdi.
Mekânlar, renk renk ilâhi güzelli
ğin sırrında yeni aşk
şarkıları besteledi.
Galaksiler, atomlar bu hamdin co
şkusu ile semâ ederek kader
perdelerinden iniverdiler. Atomların özünde sonsuza dek ALLAH’ı zikreden,
birbirinden güzel
şarkılar doğdu.
Sonsuz ı
şık dünyalarında tükenmeyen ışık
şölenleri başladı.
Ve Cennet perde perde bir gelin gibi ilâhi güzellikleri sonsuz boyutlarda
sergileyiverdi.
Şimdi ezelde yepyeni bir can, binbir pırıltı raksediyordu.

VE ONLARIN MERKEZİNDE, EFENDİMİZİN GÖNLÜNDE HAMD NİYAZI COŞUYORDU… SÜRESİZ….
MUHAMMED’
İ
N (sav) HAMDİNDEN TÜM EVRENLERE IŞIK IŞIK ZİKİRLER YAYILDI.

Melekler, sonsuz hazların coşkusunu
yine mekânların ötesine, yeni âlemlerin sınırsız ufuklarına yaydılar.
ALLAH, bu büyük bayram gününde
EFENDİMİZE EVRENİN EN BÜYÜK İLTİFATINI YAPTI:
– LEVLÂKE LEVLÂK, LEMMÂ HALAKTÜ’L-EFLÂK
(Sen olmasaydın,
sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım).

İşte birinci bölüme temel olan “BEN ALLAH İKEN, MELEKLERİMLE BERABER PEYGAMBERİME SALÂT-U SELÂM EDERİM. EY İNSANLAR, SİZ DE SALÂT-U SELÂM GETİRİN, ONA İLETEYİM” (Enbiya Sûresi, âyet 107)
Âyet-i Kerimenin
meleklere yönelen hikmeti, hamd niyazının melekler tarafından sonsuza dek
âlemlere yansıtılmasını anlatmaktadır.
Şüphesiz ki ALLAH, bu yeni doğan ezel sırrı içinde hilkatlere ve
sonsuz güzelliklere ilâhi damgasını basarken,
SIRR-I MUHAMMEDÎ’nin hamd niyazını her noktada sergilemiştir.
Âyetin son cümlesi ise, inananların (Belî) niyazında hayat sırrı ta
şıyan
ba
ğlılıklarını hatırlatmaktadır.
Salâvat-ı
Şerife okuyarak, bütün inananlar, ELEST MECLİSİNİN anlaşılması güç hikmetlerini, kaybolmuş
hâfıza bandının ötesinden; gönül penceresinden seyredebilir. Yoksa, insanın
kendi ba
şına inandığını sanması, ALLAH’IN
sonsuz hikmetlerini kavradım gafletine dü
şmesi; ELESTTEKİ paniğin bir parçasıdır. Bu yüzden îman
ancak gönüllerde ya
şayan bir hikmettir. Elestte
Efendimizin göniünde do
ğan hamd niyazı ancak gönüllere can
veren hikmettir. Nefsin perdesinde ya
şayanlarsa, Elestteki gafletlerini
tekrar ederek, benlik çıkmazında bocalamaya mahkûmdur. Mânâ ilimlerinin bile en
zor bölümü olan
ELEST MECLİSİ konusunu
aktarmaya çalı
şmamızın nedeni, yaradılışın
bu temel sırrına yakla
şmak içindir.

Dr.Haluk NURBAKİ

https://i2.wp.com/img472.imageshack.us/img472/8854/smileyby5.gifBEĞENDİYSEN VE ALANINA EKLEMEK İSTERSEN BLOG AL’A BAS SENiN OLSUN.

About rizaberkan

Elhamdülillah Rabbimiz bizi Ehl-i İslam diyarında, Müslüman olarak bunun şuuru ve bilinci dahilinde hidayet üzere bulundurmuştur.Bundan daha büyük nimet ve mutluluk yoktur bizim için. Allah bize yeter,Kulluk payesi bize yeter. Allah bizi müslümanlıkla aziz kıldı. Allah bana yeter. Aziz-ü Cebbar olan Allah'ın kulu olmam bana yeter. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Şeref ve paye adına kendimi tanıtma için söyleyebileceğim sözlerin en büyüğünü söylüyorum.Ben Allah'ın kuluyum Elhamdülillah ben Allah'ın kuluyum. O, ne güzel bir vekil,ne güzel bir dost,ne güzel bir yardımcıdır. "Ey Rabbimiz, Bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır..."
Bu yazı Genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s